Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2018

Ruta per Euskal Herria, del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2016: dia 2, passeig per Iruña i ruta cap a Orio (29 d’octubre de 2016) (XIV)

Imatge
A nivell fonètic es pot distingir dues àrees d'influència basca: 1.D'una banda tenim trets que tenen un epicentre clar a la zona basca i que es difonen a zones limítrofes tot afectant el castellà, el gascó, el navarro-aragonès i part del dialecte occidental del català. D'aquesta mena de trets es pot discutir si es tracta d'una innovació local compartida o d'un influx de la pronúncia basca, tot i que les dades de reconstrucció del protobasc indueixen a creure que almenys la majoria serien trets d'origen basc. 2.D'una altra, tenim una sèrie de trets que s'estenen des d'Aquitàniaper la zona cantàbrica fins aGalíciai el nord dePortugal. De vegades s'ha considerat que s'haurien originat en un substrat previ desconegut que hauria influenciat a tota la zona, fins i tot al basc. Aquest substrat suposadament explicaria una sèrie de coincidències fonètiques comunes entre el galaicoportuguès i el basc-aquità, com la caiguda de la ena intervocàlica i la p…

Ruta per Euskal Herria, del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2016: dia 2, passeig per Iruña i ruta cap a Orio (29 d’octubre de 2016) (XIII)

Imatge
També és interessant remarcar la influència del basc en diverses llengües actuals (https://ca.wikipedia.org/wiki/Substrat_basc_en_les_lleng%C3%BCes_rom%C3%A0niques ); “Elsubstrat basc en les llengües romàniquescomprèn tots els fenòmens d'interferència lingüísticadelbasco en algunes variants del llatí de lapenínsula Ibèricai en algunes de les llengües romàniques que en deriven. Una teoria força popular a començaments delsegle XXsobre la divergència de lesllengües romàniquesés la teoria delsubstratsegons la qual un dels motius de diversificació és que elllatídels conqueridors no s'havia après amb exactitud o almenys estava influenciat per la llengua preromana autòctona de cada regió a la qual va arribar la llengua de l'Imperi. D'acord amb aquest enfocament, van tractar-se d'explicar algunes característiques específiques de les llengües romàniques de la península Ibèrica i del gascó a França com a resultat de transferència de característiques lingüístiques del basc. De…

Ruta per Euskal Herria, del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2016: dia 2, passeig per Iruña i ruta cap a Orio (29 d’octubre de 2016) (XII)

Imatge
Referent a això, el lingüistaKoldo Mitxelenaopina que « La discussió és més aviat ociosa quan no s'arbitri una tècnica que permeti donar-li una resposta precisa, quantitativa. L'estimació d'aquesta magnitud és, a més, relativa per necessitat: per a un lingüista, per exemple, les diferències no són grans i, si el lingüista és un comparatista, les trobarà fins i tot desesperadament petites. El mateix criteri de possibilitat de comprensió mútua entre parlants de varietats diferents, que és al que amb més freqüència se sol apel·lar, és de dubtós valor. La comunicació mútua depèn en alt grau del "do de llengües", aquesta capacitat peculiar feta de versatilitat i mimetisme, dels interlocutors en contacte. És sabut, d'altra banda, que [el que] en una primera trobada resulta inintel·ligible arriba a ser comprensible i fins a clar després d'un període més o menys llarg d'acomodació i aprenentatge. Sobre el passat de la llengua basca, 196…

Ruta per Euskal Herria, del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2016: dia 2, passeig per Iruña i ruta cap a Orio (29 d’octubre de 2016) (XI)

Imatge
Llengua cooficial des del 1982 al País Basc. A Navarra, la seva situació està regulada per la Llei del Basc, que divideix la Comunitat Foral en tres regions (bascòfona, on és oficial, no bascòfona i mixta). A França, el basc, com altres llengües minoritàries, no ha estat mai reconegut de manera oficial. La formaeuskera(dels dialectes guipuscoà, biscaí i alt-navarrès) és més usada que el termebascentre els castellanoparlants bascos i és l'adoptada en el Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. En canvi, en batua se l'anomena únicamenteuskara(la més comuna en els dialectes centrals). També, segons la regió, se l'anomenaeuskala,eskuara,eskuera,eskara,eskera,eskoara,euskiera,auskera,oskara,uskera,uskaa,uskaoüskara. Els dialectes del basc són varietats lingüístiques amb diferències en la pronunciació, vocabulari i gramàtica, cadascun entre els altres i entre l'euskara batuao basc unificat. Es distingeixen històricament entre 6i 9dialectes bascos: ·Biscaí o Occi…